Adres do korespondencji:
FIDEI sp. z o.o.
ul. Szolc-Rogozińskiego 4
02-770 Warszawa
skr. poczt. 51

e-mail: biuro@fidei.com.pl
 
FIDEI Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000472347
REGON 146813980
NIP 951-237-00-87