§1. Sklep internetowy prowadzony jest przez FIDEI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000472347, NIP 951-237-00-87, REGON 146813980, Adres do korespondencji: ul. Szolc-Rogozińskiego 4,02-770 Warszawa, skr. poczt. 51.

§2. Klientami niniejszego sklepu internetowego mogą być osoby pełnoletnie bądź podmioty prowadzące działalność gospodarczą w myśl przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

§3. Definicje pojęć:
1. Sklep – prowadzony przez FIDEI sp. z o.o. sklep internetowy sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
2. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Partnerem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
3. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z Partnerem zawartą za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron
4. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy  przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
5. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
6. Aukcja publiczna – sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.
7. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
8. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
9. Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
10. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat;
11. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
12. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
13. PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
14. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
15.Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).
17. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 20 maja 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

§4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§5. Płatność w sklepie internetowym za towar może być dokonywana przez Klienta:
1. Przelew (przedpłata) – zamówienie zostanie zrealizowane, gdy środki pieniężne zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym FIDEI sp. z o.o.
2.  Przelewem na rachunek bankowy FIDEI sp. z o.o. z odroczonym terminem płatności – po uzyskaniu akceptacji działu finansowego.
3.  Płatność elektroniczna / karta kredytowa – PayU, PayPal

§6. Warunki dostawy
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczamy kurierem DHL, UPS, Poczta Polska;
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia (min. 24 godz. kurier)

§7.  Większość  towarów jest wysyłana w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty. W przypadku płatności o której mowa w §5 pkt. 1 towar jest wysyłany w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia zamówienia.

§8.  System realizacji dostaw:
1. Zamówione towary wysyłane są najczęściej w 1 dzień roboczy. Towar ma status dostępny na magazynie. W przypadku  płatności „Przelew na konto” czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas wpłynięcia przelewu na nasze konto i jego zaksięgowanie w programie sprzedaży .
2. W przypadku gdy towar ma status dostępny ale występują braki w magazynie, wówczas klient jest informowany o zaistniałej sytuacji. Wówczas zamówiony produkt jest wysyłany w ciągu 7 dni roboczych.
3. W przypadkach w których produkt sprowadzany jest wyłącznie na zamówienie, czas wysłania zamówionego towaru może się przedłużyć do 10 dni roboczych.

§9.  W momencie wysłania paczki z naszego magazynu, klient otrzymuje informację mailem z numerem przesyłki.

§10. Dostawa towarów wielkogabarytowych – dostawy realizowane są wyłącznie za pomocą firmy spedycyjnej towarów wielkogabarytowych – ze względu na rozmiar lub konieczność właściwego zabezpieczenia towaru na czas transportu, przewożonego na palecie, następuje pod adres klienta ale bez wniesienia do lokalu.

§11. Wszystkie ceny podawane w niniejszym sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami netto.

§12. Sklep internetowy umożliwia Klientom:
1.  dokonywanie rezerwacji oferowanych towarów
2. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym i zawierania umów sprzedaży na odległość.
3.  uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym;
4.  Złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty

§13. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

§14. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

§15. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie internetowej kierowane przez FIDEI sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

§16. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

§17. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

§18. Poszczególne promocje nie łączą się.

§19. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o przyjęciu zamówienia.

§20. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

§21. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
2.  czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

§22. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

§23. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkód.

§24. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

§25. Klient przy odstąpieniu od umowy może wysłaś wiadomość e-mail bądź skorzystać z formularza opublikowanego na stronie sklepu w dziale KONTAKT.

§26. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§27. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy.

§28.  Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym.

§29. Otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych, świadczenia o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
    
§30. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

§31. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
    
§32. W przypadku odstąpienia od umowy nie stosuje polityki towarów zastępczych.

§33. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.

§34. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.fidei.com.pl.

§35. Regulamin Sklepu Internetowego nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.)